VERANDERMANAGEMENT

Verandermanagement is een integrale aanpak om de harde (procesmatige) kant en de zachte (cultuur- en mens gerelateerde) kant van een onderneming te organiseren en samenhang tussen deze elementen te creëren.

Dit gebeurt door doelen te stellen en deze te realiseren door een juiste balans te vinden en onderhouden tussen relatie en resultaat. Optimale samenwerking en heldere constructieve communicatie zijn onmisbaar binnen een succesvolle organisatie. 

Succes en groei van een organisatie vragen om wendbaarheid en het streven naar continue verbetering. Ontwikkeling van het personeel op gebied van empowerment en competenties, zoals creativiteit (probleemoplossend vermogen), dragen daaraan bij. 

STRATEGISCH (HR) MANAGEMENT

Het hebben van een missie en visie geeft de onderneming richting en concrete doelstellingen.

Wanneer er een strategie wordt ontwikkeld en uitgezet die in lijn is met deze missie, visie en ondernemingsdoelstellingen, ontstaat er samenhang in de wijze waarop er zaken worden gedaan, processen zijn of worden ingericht en in hoe de bedrijfscultuur zich ontwikkeld en wordt het behalen van deze doelstellingen maakbaar.  

Wanneer het een organisatie ontbreekt aan een missie, visie en/of een daarop gebaseerde strategie kan Verandering In Bedrijfbegeleiding bieden bij de ontwikkeling hiervan. Er zal een uitgebreide interne en externe analyse plaatsvinden om de strategie af te kunnen stemmen op de missie en de visie, en worden kernwaarden vastgesteld die bepalend zijn voor de organisatie.

Bij het ontwikkelen van een strategie worden interne processen geoptimaliseerd en zal er worden gekeken naar de invloed van de huidige bedrijfscultuur en in hoeverre deze (nog) aansluit op de missie en de visie van de organisatie. Middels verander- & procesmanagement worden alle facetten binnen de organisatie in lijn met deze missie en visie gebracht. Zo kan er gedacht worden aan de invoering van competentie- en/of prestatiemanagement, een nieuwe beloningssystematiek of coachend leiderschap, maar ook aan het stimuleren van interne en externe samenwerkingen en communicatie. 

PROCESMANAGEMENT

Procesmanagement richt zich op het optimaliseren van processen, om deze bijvoorbeeld betrouwbaarder te maken en fouten en uitval te reduceren.

Hierdoor worden onder meer de kwaliteit van het product of te leveren dienst verhoogd en doorlooptijden verkort, waardoor kosten aanzienlijk afnemen. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van Lean Six Sigma

Om bedrijfsprocessen betrouwbaarder te kunnen maken, dient er kritisch gekeken te worden naar alle processtappen. Welke voegen daadwerkelijk waarde toe en waar verschuilen er zich verspillingen die geëlimineerd kunnen worden?  Op deze wijze ontstaat er ruimte voor structurele verbetering en voor vernieuwing. 

Ook kan er bij Verandering In Bedrijf ook een beroep worden gedaan op interim management voor het leidinggeven aan verandertrajecten binnen operationele afdelingen.